Klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus)

Popis druhu

Jediný druh klínatky, který má celé černé nohy. Čerstvě vylíhlí jedinci jsou jasně černožlutí, ale zatímco se u samců žlutá barva s věkem mění na šedozelenou, u samic žluté zbarvení přetrvává. Oči jsou u obou pohlaví šedozelené až šedomodré. Charakteristická je kresba na hrudi: Při pohledu svrchu jsou černé pruhy na hrudi výrazné, široké, přičemž prostřední černý pruh na přední straně hrudi stojí blíže zadnímu (laterálnímu) pruhu. Interpleurální pruh (nad prostřední nohou) je velmi krátký. Metapleurální pruh  (nad  zadní  nohou)  je dole rozvětvený. 8. a 9. za- dečkový článek samce je mírně rozšířený do stran, u samic je rozšíření méně výrazné.

Podobné druhy

Záměna   je   vzhledem   k   černým   nohám   a specifické kresbě na hrudi málo pravděpodobná. Nejpodobnější druh je Gomphus schneideri z jižního Balkánu a Turecka. Jiné druhy rodu Gomphus mají nohy podélně žlutočerně žíhané nohy a černé pruhy na hrudi tenké.

Chování, zvyky

Samci  obvykle  létají  nízko  nad  vodní  hladinou vodního toku, častokrát přeletují mezi oběma břehy. Často usedají na příbřežní bylinnou vegetaci nebo křoviny, vzácněji na holou zem. Při lovu kořisti létají nad pasekami, lesními cestami, často se vzdalují od řeky, v některých případech zalétají  k vrcholům kopců (tzv. „hiltopping“). Samice žijí skrytým způsobem života, zdržují se hlavně ve vegetaci i ve větší vzdálenosti od vody. Kopulace se obvykle odehrává v závěsu na okolní vegetaci. Sa- mice klade vajíčka za letu. Imága lze pozorovat relativně brzy, od května do začátku léta, maximum výskytu je v červnu.

Ohrožení

Na území ČR zranitelný druh (VU), což je spojeno především s napřimováním a splavňováním vodních toků, zpěvňováním jejich břehů, stavbou jezů a přehradních nádrží a těžbou písku i štěrku z říčních koryt. Velký význam mají bodová a difúzní znečišťování vody a celkové snižování samočistících schopností toků. Negativním jevem je rovněž odstraňování písčitých náplavů („lavic“) vytvořených menšími povodňovými vlnami, což se uskutečňuje ve zvýšené míře také recentně v rámci protipovodňových opatření.

Výskyt, habitat

Klínatka s výskytem ve velké části Evropy. V ČR je obecně běžnější na Moravě  než v  Čechách. Ze všech našich druhů klínatek má nejméně vyhraněné nároky na stanoviště. Obývá potoky a řeky různé velikosti v nížinách až v podhůří, méně často i stojaté vody (přehrady, zatopené lomy, čisté rybníky). Nejčastější je v tišinových úsecích přirozených meandrujících toků s přirozeným písčitým až hlinitopísčitým dnem. Nejpočetnější je např. na Odře, Moravě a jejich přítocích.

Larvy a svlečky

Stejně jako larvy jiných druhů r. Gomphus jsou ploché a bez hřbetních trnů, křídelní pochvy jsou rovnoběžné. Na rozdíl od S. flavipes není 9. zadečkový článek nápadně prodloužený, na rozdíl od západoevropských druhů (G. simillimus, G. pulchellus) má larva boční trny i na 5. a 6. článku. Svlečky lze nalézt nejčastěji v blízkosti břehu na příbřežní vegetaci, méně také na kamenech, zdech či pilí- řích ve výšce 20 – 80 cm nad vodní hladinou.
2021-05-21T11:54:31+02:00
Přejít nahoru