Šídlo tmavé (Anax parthenope)

Popis druhu

Jen nepatrně menší než A. imperator, ovšem méně nápadně zbarvené šídlo. Samci a samice jsou tmavohnědí, v některých případech s modrým nádechem na zadečku. Samice jsou obvykle zbarveny ve zřetelně bledších tónech než samci, ale jsou známy i androchromní formy. Starší samice mají křídla s jemným hnědým závojem, výraznějším zejména v distální třetině. Výrazné (zejména u samců) je světlemodré „sedélko“ na S2 a S3, které zasahuje i na boky zadečku, u imaturních jedinců je sedélko trávově zelené. Mezi sedélkem a prvním článkem zadečku S1 je pro tento druh typický žlutý pruh, byť u některých samic může chybět. Typické i je tmavozelené zbarvení očí (u mladých jedinců mohou být světlejší).

Podobné druhy

Vzhledem k hnědému zbarvení je záměna možná spíše s šídlem hnědým (A. ephippiger), které je však subtilnější, světlejší, s nažloutlou spodní stranou očí a hrudi, modrá barva sedélka neobkružuje boky.  A. ephippiger má rovněž zřetelně více vyklenutou hlavu, s hnědýma očima. Namodrale zabarvení jedinci A. parthenope se naopak zbarvením mohou blížit více šídlu královskému (A. imperator), jasným rozdílem je však odlišná barva hrudi.

Výskyt, habitat

Jižní druh šířící se Evropou k severu. U nás se vyskytuje roztroušeně, zejména v nižších polohách, preferuje větší vodní plochy s otevřenou vodní hladinou (větší rybníky, zatopené lomy a pískovny, údolní nádrže), obvykle s vyvinutou příbřežní vegetací. Je druhem pozdního jara a první poloviny léta, i když ojediněle se může vyskytnout až do velmi pozdního léta.

Ohrožení

Druh je zařazen do kategorie zranitelný (VU). Vzhledem k lokálnímu výskytu v nižších nadmořských výškách a výskytu na rozsáhlejších ovdních plochách může být ohrožen lidskými zásahy do vodních biotopů (rybochovné aktivity, změna chemizmu, vypouštění rybníků apod.).

Chování, zvyky

Samci se chovají méně teritoriálně než samci šídla královského, na lokalitách se společným výskytem jsou vůči sobě agresivní. Stejně jako A. imperator dávají přednost otevřené vodní ploše a vyšší letové hladině. Zadeček drží za letu víceméně přímo. Pro tento druh je typická ovipozice v tandemu (z velkých šídel dále pouze u A. ephippiger a A. affinis). Kladení se odehrává často i na otevřené vodní hladině, kdy za doprovodu samce samice vajíčka vpichuje do ponořených stonků orobince, rákosu či do odumřelé plovoucí vegetace.

Larvy, svlečky

Larvy žijí mezi ponořenými částmi rostlin. Jsou trochu menší než podobné larvy šídla královského. Maska je dlouhá, oproti A. imperator širší a uprostřed není zaškrcená. Kratší je pohlavní ústrojí: u samců nedosahuje výčnělek na bázi epiproktu do poloviny délky cerků, u samic základ kladélka 1/2 délky S9. Oproti A. ephippiger jsou oči na zadním okraji mírně vyduté.
2021-05-17T09:34:02+02:00
Přejít nahoru