Chráníme vážky

Chráníme vážky2021-05-04T09:00:15+02:00

7 tipů, jak udržet vážky v krajině

Vážka čtyřskvrnná je běžným druhem na Drahňovických mokřadlech. foto: M.Klaudys

Stejně jako u jiných živočichů a rostlin platí i v případě, že pro jejich ochranu je nejdůležitější chránit celé jejich prostředí. V případě vážek jde o ochranu vodního prostředí, které všechny naše vážky potřebují k rozmnožování. Těmi nejdůležitějšími faktory jsou přirozené břehy s vodními rostlinami, mezi kterými se mohou  larvy vážek (nymfy) ukrývat a čistota vody. Jenom v dostatečně čisté vodě žije dost dalších drobných živočichů, kterými se nymfy živí. Pokud se na nějakém místě daří vážkám, znamená to, že se tam daří i mnohým dalším formám života ve vodě a kolem ní.

Přečtěte si o nejdůležitějších opatřeních, kterými můžete pomoci (nejen) vážkám:

Co může udělat vlastník pozemku?

 

1. Vytvořte na svém pozemku tůň

Pokud máte na svém pozemku vhodné místo s vysokou hladinou spodní vody, vytvořte zde tůň.  Tůň může být libovolně velká, zásadní je aby byla mělká a měla pozvolné a přírodní břehy. Vhodné parametry pro tvorbu tůně.

Jak na tvorbu tůně, se můžete podrobně dočíst na tomto webu nebo si můžete domluvit konzultaci nebo vytvoření tůně od odborníků.

Pro Tvorbu tůně do 2000 m2 není třeba povolení stavebního úřadu, je třeba vědět, zda na pozemku nemáte nějaké inženýrské sítě a respektovat jejich ochranná pásma.  Ujistěte se, zda místo, kde se rozhodnete tůň vyhloubit, není již samo o sobě cenným mokřadem, např. s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, které by vybudováním tůně mohly být zničeny.

2. Navraťte napřímeným a zpevněným tokům v krajině přirozený tvar

Regulace či zatrubnění lučních potoků, razantní udržovací práce na melioračních kanálech a znečišťování potoků zemědělskou činností, odpadními vodami z obcí nebo splachy ze silnic a dálnic způsobily téměř vymizení kriticky ohrožených druhů šidélka ozdobného a šidélka přilbovitého. Vadí ale téměř všem organismům, jen několik těch nejodolnější přežije v tak nehostinném prostředí (beruška vodní, nitěnky, některé řasy a mechy).

Vadí jak samotné narovnání toku (může škodit zničením litorální vegetace a zkrácením toku – zmenšením prostoru, rychlejším proudem), tak zpevnění břehů, vydláždění či dokonce zatrubnění koryta. Zpevněné a příliš zahloubené koryto znemožňuje růst vhodné vodní vegetace, ve které by mohly nymfy vážek žít. Nevhodné technické úpravy toků probíhaly především v druhé polovině 20. stol., zejména v rámci tzv. náhradních rekultivací.

Vážkám, všem živým obyvatelům potoků a celé krajině můžeme pomoci navrácením potoků k přirozenému stavu (revitalizaci toku). Kromě ochrany druhů je výhodou takového opatření zlepšení samočistících schopností toku a více zadržené vody v krajině. Pro dlouhodobé zachování populací ohrožených druhů vážek je optimální alespoň několik set metrů dlouhý úsek dostatečně různorodého toku (především různý charakter vegetace, různá hloubka).

            Revitalizace a renaturace toků je především v rukou správců vodních toků (většinou státní podniky povodí nebo Lesy ČR s.p.), pokud však máte zatrubněný či regulovaný tok v sousedství svých pozemků, můžete revitalizační opatření iniciovat, či po dohodě se správcem vodního toku i sami realizovat.

Kde se inspirovat? Naštěstí správci vodních toků, mnoho obcí a vlastníků pozemků revitalizuje potoky na svém území díky finanční podpoře ze státních i unijních prostředků.

JUST, Tomáš et al.: Revitalizace vodního prostředí – kniha ke stažení

Podívejte se na několik zdařilých projektů, které změnily mrtvé betonové koryto ve skutečný potok plný života:

před revitalizací

po dokončení akce (2006)

po dvanácti letech (2018)

Odvodňovací potrubí bylo nahrazeno přírodě blízkým, velmi členitým korýtkem (2010)

Po sedmi letech (2017) je funkční drobné korýtko potoka skryté ve vegetaci. V popředí jedna z postranních tůní.

Revitalizace toku řeky Blanice ve Vlašimi

Úspěšný rozsáhlý projekt přírodě blízké úpravy řeky z roku 2011.

3. Chraňte vodu v krajině před splachy z polí

Vážná nebezpečí představují zejména aplikace vysokých dávek hnojiv (tekutých statkových hnojiv, digestátu z bioplynových stanic a průmyslových přípravků), herbicidů a dalších pesticidů při březích a na přiléhajících pozemcích a případné havarijní úniky hnojůvky z nezabezpečených polních hnojišť. Příliš mnoho živin ve vodě znamená zarůstání koryta nebo vodní nádrže rákosem, chrasticí rákosovou nebo orobincem, které vytvářejí silně zapojené porosty. To nesvědčí vážkám, ani jejich kořisti. V znečištěné vodě jim chybí dostatek kyslíku k dýchání, drobné částečky zanášení jejich žábry. Toxickými látkami, které se kumulují v bahně na dně toků a nádrží jsou ohroženy zejména hrabavé larvy vážek.

Co dělat? Ekologické zemědělství a další formy šetrného hospodaření chrání nejen půdu, ale i vodu v krajině.

Protierozní opatření snižují množství půdy, hnojiv a pesticidů, které deště splachují do toků a nádrží. Rozdělte pole mezemi, alejemi a remízy. Zatravněte alespoň 12 m široký  pás kolem břehů i těch nejdrobnějších vodních toků a vodních plochy. Orejte po vrstevnici. Na erozně ohrožených svazích nepěstujte řídce rostoucí rostliny (kukuřici). Pěstujte meziplodiny, aby doba, kdy na poli nic neroste, byla omezena na co nejkratší dobu. Udržujte v půdě dostatečné množství humusu, který mj. zadržuje vlhkost v půdě.

Kde se inspirovat? Čím dál více hospodářů se snaží o šetrný přístup ke krajině a mohou se radovat z poletujících vážek nad svými pozemky. Nejlepší příklady z praxe najdeme mezi oceněnými v programu Pestrá krajina.

4. Udržujte svůj rybník plný života (ne jen kaprů)

Intenzivní chov ryb a vše, co s ním souvisí, je nejvýznamnějším faktorem ohrožujícím vážky, ale také mnoho dalších vodních organismů. Základní nebezpečí představují vysoké obsádky ryb starších ročníků  a převaha kapra v rybí obsádce. Příliš mnoho ryb = nutnost hnojení a přikrmování = příliš mnoho živin = příliš mnoho řas a sinic = příliš málo kyslíku = mrtvé larvy vážek, mrtvá voda. Nehledě na to, že ryby prostě většinu bezobratlých z rybníka vyžerou.

Pokud chcete mít svůj rybník zdravý (a krásný), slevte z množství chovaných ryb. Vážkám se daří v rybnících, které mají pozvolné břehy s vodní vegetací (litorál) a kde žije jen  úživnosti prostředí přiměřené množství ryb, bez potřeby přihnojování a přikrmování. Je to velká oběť? Poděkuje vám kromě vážek obrovské množství dalších druhů živočich a rostlin.  Pokud nechcete věnovat přírodě celý rybník, pomůžete vážkám i vybudování tůní bez přítomností ryb v blízkosti rybníka.

Příklady projektů, které vážky ocení:

Co může udělat každý?

5. Podporujte ekologické a k přírodě šetrné zemědělství

Hodně lidí si myslí, že ekologické zemědělství je tu kvůli drahým potravinám pro milovníky zdravé stravy. Zdravé potraviny jsou důležité, ale ten největší efekt má šetrné zemědělství na krajinu včetně množství a čistoty vody v ní. Svým nákupem rozhodujete, kterého zemědělce podpoříte. Najděte si toho svého ve svém okolí nebo třeba mezi dodavateli zeleninových bedýnek, na Scuku  a podobných webech.

6. Máte-li zahrádku, vybudujte si přírodní jezírko bez ryb, třeba místo bazénu

Jakékoliv jezírko na vaší zahradě ohromně pomůže životu ve vašem okolí. Ptáci a hmyz v něm najdou vodu k pití, ve vodě najde svůj domov řada druhů hmyzu a obojživelníci. Chcete-li mít v jezírku vážky, nezapomeňte na tyto zásady:

  • část jezírka s mělkým dnem a litorální vegetací
  • žádné ryby (vážky i rostliny vám sežerou, vodu znečistí)
  • světlo – nenechte celé jezírko zarůst vegetací nebo zastínit rostlinami z okolí

Čím dál více lidí dává přednost koupacímu přírodnímu jezírku před klasickým bazénem. Zde najdete pár tipů, jak na to.

7. Podpořte výkup mokřadů

Přispěním do sbírky ČSOP Místo pro přírodu můžete podpořit výkup pozemků, které pozemkové spolky zachraňují pro přírodu. Mezi nimi i mnoho mokřadů – domovu vážek.

Přejít nahoru