Šidelko rudoočko (Erythromma najas)

Popis

Robustnější druh z dvojice podobných šidélek, jejichž samci jsou černomodří a mají červené oči. Většina těla samců je černá, modrý je jen první a poslední dva zadečkové články, na S10 přitom není výrazná černá kresba ve tvaru „X“. Černé zadečkové články jsou jemně šedě poprášené. 3) Hruď je při pohledu shora černá, bez antehumerálního pruhu. Při pohledu z boku je hruď v zadní části modrá se slabými černými pruhy. Samice má na rozdíl od samce oči zelenohnědé. Nemá ani modře zbarvené části těla, na těchto částech těla je modrá barva nahrazena světle zelenou. Konec zadečku samic je při pohledu shora tmavý. Antehumerální pruh má u samic tvar vykřičníku. Hlava je při pohledu shora celá černá, bez nápadných skvrn.

Podobné druhy

Záměna z důvodu podobně zbarveného těla a červených očí je možná především s šidélkem znamenaným (Erythromma viridulum). Samec Erythromma viridulum má ale na 10. článku zadečku tmavou skvrnou ve tvaru „X“ a má na hrudi (alespoň částečně) světlé antehumerální pruhy. Záměna samic těchto dvou druhů je méně pravděpodobná než samců, protože samice Erythromma viridulum jsou zbarvené černomodře a mají úplné antehumerální pruhy. Samice by mohly být při povrchním pohledu zaměněny se samicemi rodu Coenagrion, ty však mají nápadné skvrny mezi očima.

Výskyt, habitat

Šidélko rudoočko žije v celé sever- ní polovině Evropy a Asie. U nás se vyskytuje téměř po celém území republiky kromě horských oblastí, ale jen lokálně je hojné. Žije hlavně u šetrně využívaných rybníků, mrtvých ramen nebo tůní v lomech. Vyžaduje vodní plochy dostatečně zarostlé makrofytní vegetací, zejména rdestem vzplývavým (Potamogeton natans) nebo jinými druhy rostlin s plovoucími listy.

Ohrožení

Druh není na území ČR ohrožen a nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu.

Chování, zvyky

Šidélko rudoočko létá většinou nad vodní hladinou, často usedají na plovoucí listy. Zde se také páří a do stonků rostlin kladou vajíčka, při kladení se samice mohou i ponořit.  Často ale také zalétávají k břehům a usedají na příbřežní vegetaci. Šidélka rudoočka se líhnou velmi brzy, již počátkem května a v přírodě je můžeme pozorovat celé léto.

Larvy, svlečky

Larvy žijí mezi ponořenými částmi rostlin. Oproti larvám jiných šidélek jsou nezvykle velké, z larev našich šidélek největší. Stejně jako všechny naše druhy rodu Erythromma mají larvy břišní stranu S2 ochlupenou.
2021-05-17T13:09:09+02:00
Přejít nahoru