Šídlatka velkoskvrnná (Lestes macrostigma)

Popis

Větší šídlatka, podobné velikosti jako šídlatka velká (Ch. viridis), tmavě bronzová, modrá až fialová. Tmavá je i spodní zadní strana hlavy a kladélko. Celá hruď, zadní část hlavy, přední a zadní část zadečku jsou u samců a androchromních samic šedomodře ojíněné. Plamky na křídlech jsou velmi dlouhé, jako 3-4 políček soused- ní žilnatiny, jednobarevně tmavě hnědé.

Podobné druhy

Šídlatka velkoskvrnná je vzhledem ke své velikosti, barvě, rozsahu ojínění a unikátní velikosti plamek jen obtížně zaměnitelná.

Výskyt, habitat

Mediteránní faunistický prvek, ve střední Evropě vytváří stabilní populace jen na rozsáhlejších vnitrozemských slaniskách Maďarska a Rakouska. V ostatních částech střední Evropy bývají nepravidelně a ojediněle nalézáni jednotliví migrující jedinci. Z území ČR existuje jen velmi omezený počet nálezu, nejvíce z jihovýchodní a severní Moravy. Tento druh je vázán na zvodnělá slaniska, tyto biotopy se však v České republice nevyskytují v dostatečné kvalitě a rozsahu, proto může být u nás druhotně nalézán i u jiných typů stojatých vod, zejména u mělkých tůní v cihelnách.

Ohrožení

Vzácný výskyt této vážky na našem území není v současnosti podmíněn primárně ekologickými aspekty, nýbrž je důsledkem zoogeografických okolností (severní okraj areálu holomediteránního druhu). Stupeň ohrožení a způsob ochrany proto nejsou přesně stanoveny; stav ohrožení je však z obecného pohledu blízký kritickému stupni (CR).

Chování, zvyky

Šídlatka velkoskvrnná má silné tendence k dálkovým migracím, což je mezi šídlatkami neobvyklý jev. Většinou se však zdržuje na slaniscích mezi slanomilnými druhy rostlin (převážně Bolboschoenus maritimus a Scirpus lacustris), do nichž samice klade za asistence samečka vajíčka.

Larvy, svlečky

Larvy žijí na ponořených částech rostlin, zatím nebyly u nás nalezeny. Podobají se vzdáleně larvám Lestes sponsa, zadečkové přívěsky jsou zaoblené, oproti jiným druhům relativně úzké a méně pigmentované. Na rozdíl od všech ostatních larev r. Lestes není prementum tak výrazně zúžené a zaškrcené.
2021-05-17T16:04:18+02:00
Přejít nahoru